Main Menu
Steam Rice

₹ 80.00

Chinese Veg Fried Rice

₹ 150.00

Chinese Chicken Fried Rice

₹ 180.00

Chinese Pork Fried Rice

₹ 180.00

Thai Pork Fried Rice

₹ 200.00

Thai Chicken Fried Rice

₹ 200.00

Thai Veg Fried Rice

₹ 150.00

Smoke Pork Fried Rice

₹ 230.00

Veg Tum Yum Fried Rice

₹ 150.00

Chicken Tum Yum Fried Rice

₹ 220.00

Pork Tum Yum Fried Rice

₹ 220.00

Korean Veg Fried Rice

₹ 150.00

Korean Chicken Fried Rice

₹ 200.00

Korean Pork Fried Rice

₹ 200.00

Prawn Noodles

₹ 230.00

Smoke Pork Noodles

₹ 230.00

Veg Thukpa

₹ 140.00

Chicken Thukpa

₹ 180.00

Pork Thukpa

₹ 180.00

Veg Hakka Noodles

₹ 140.00